menu: |


Aktualności

Pełne teksty atrykułów


spis numerów »

Numer 4/2014


SPIS TREŚCI ---> for CONTENTS click here

EDITORIAL
Alina Kępka, Sylwia Chojnowska, Osazee E. Okungbowa, Krzysztof Zwierz
The role of carnitine in the perinatal periodin english

PRACE ORYGINALNE / ORIGINAL ARTICLES
Iwona Terczyńska, Elżbieta Szczepanik, Kinga Duszyc, Paulina Górka, Renata Tataj, Dorota Hoffman-Zacharska
Genetic Epilepsies with Febrile Seizures Plus: clinical spectrum of Polish patients with SCN1A mutation – preliminary reportin english
[Padaczka genetycznie uwarunkowana z drgawkami gorączkowymi plus: spektrum kliniczne u pacjentów z mutacją w genie SCN1A w populacji polskiej – doniesienie wstępne]

Marta Białecka-Pikul, Ryszard Lauterbach, Dorota Pawlik
May the supplementation of lipid emulsion containing DHA in VLBW infants influence their psychological development evaluated at three years of age? Preliminary studyin english
[Podaż emulsji tłuszczowej zawierającej DHA u noworodków z bardzo małą masą urodzeniową ciała może wpływać na ich rozwój psychiczny oceniany w wieku trzech lat. Doniesienie wstępne]

Karolina Sikora, Bernadetta Janusz
Maternal bond with cardiosurgically treated infant. Qualitative analysis of mothers’ narrativesin english
[Przeżywanie więzi z niemowlęciem leczonym kardiochirurgicznie. Jakościowa analiza narracji matek]

Sławomir Barszcz, Maria Boczar, Ewa Sawicka, Magdalena Połeć, Anna Zielińska, Agnieszka Maryniak, Jarosław Mądzik
Cephalic index in the evaluation of surgical treatment of children with sagittal synostosis. Preliminary reportin english
[Wskaźnik głowowy w ocenie leczenia operacyjnego dzieci z przedwczesnym zarośnięciem szwu strzałkowego. Doniesienie wstępne]

Anna Gogola, Edward Saulicz, Małgorzata Matyja, Paweł Linek, Andrzej Myśliwiec, Agata Tuczyńska, Dagmara Molicka
Assessment of connection between the bite plane and body posture in children and teenagersin english
[Ocena związku pomiędzy płaszczyzną zgryzu a postawą ciała u dzieci i młodzieży]

Grażyna Krzemień, Agnieszka Szmigielska, Przemysław Bombiński, Michał Brzewski, Stanisław Warchoł, Teresa Dudek-Warchoł
Usefulness of lower-dose computed tomography urography with iterative reconstruction technique in diagnosis of congenital anomalies in urinary tract in childrenin english
[Przydatność urografii tomografii komputerowej z zastosowaniem iteracyjnych technik rekonstrukcji obrazu w diagnostyce wad wrodzonych układu moczowego u dzieci]

Joanna Załęska-Ponganis, Teresa Jackowska
Diagnostyka i postępowanie w zakażeniach układu moczowego u dzieci na podstawie różnych zaleceń

Teresa Jackowska, Jakub Chwiećko, Piotr Hartmann
Etiologia zakażeń układu moczowego i profil lekowrażliwości drobnoustrojów: badania przeprowadzone u dzieci hospitalizowanych w 2012 roku

Renata Roszkowska, Katarzyna Taranta-Janusz, Anna Wasilewska
Rola wczesnego programowania metabolicznego w patogenezie chorób cywilizacyjnych

Ewa Kamińska, Anna Janas, Piotr Osica
Hipertermia złośliwa - problem w chirurgii stomatologicznej. Doniesienie wstępne

Barbara Kaczorowska-Hać, Lucyna Maciejka-Kapuścińska, Iwona Reszczyńska, Jakub Wiśniewski, Lech Buchowiecki, Marta Kozłowska, Elżbieta Adamkiewicz-Drożyńska
Przedłużająca się leukopenia u dzieci bez objawów chorobowych

Magdalena Stalmach, Izabela Tabak, Katarzyna Radiukiewicz
Wybrane czynniki społeczno-ekonomiczne środowiska rodzinnego jako predyktory przemocy rówieśniczej wśród młodzieży szkolnej w Polsce

Linda Litwin, Edyta Machura
The etiology and clinical manifestation of erythema nodosum in hospitalized children – analysis of 12 cases. Preliminary reportin english
[Etiologia i obraz kliniczny rumienia guzowatego u hospitalizowanych dzieci – analiza 12 przypadków. Doniesienie wstępne]

Przewodnik dla pediatrów i internistów, jak otworzyć podmiot leczniczy