menu: |


Aktualności

Zapytaj o ostatnie wydanie!


zamów »

Pełne teksty artykułów


spis numerów »

Informacje ogólne i profil pisma

Developmental Period Medicine (Medycyna Wieku Rozwojowego) jest oficjalnym czasopismem Instytutu Matki i Dziecka w Warszawie. Ukazuje się nieprzerwanie od 1996 roku. Aktualnie ubiega się o impact factor. W ostatnim czasie pozyskano cenne kontakty zagraniczne (członkowie rady naukowej, autorzy, recenzenci).

W Developmental Period Medicine propagowana jest idea holistycznego podejścia do diagnostyki i procesu terapeutycznego, który nie skupia się na leczeniu jedynie narządu, ale na pomocy całemu organizmowi z uwzględnieniem jego skomplikowanej struktury psycho-somatycznej.

Developmental Period Medicine to interdyscyplinarne nakowe czasopismo, dające lekarzom i naukowcom możliwość komunikacji pomiędzy specjalistami różnych dyscyplin.

Innym ważnym zadaniem czasopisma jest zapewnienie bardziej całościowego postrzegania wczesnego rozwoju człowieka. Wzrost i rozwój płodu, noworodka i dziecka ma wpływ na zdrowie dzieci w wieku szkolnym, młodzieży i dorosłych. Należy podkreślić, że zarówno czynniki genetyczne, jak i środowiskowe odgrywają w tym procesie istotną rolę.

Developmental Period Medicine integruje środowisko lekarzy (położników, ginekologów, neonatologów, pediatrów i chirurgów dziecięcych) oraz badaczy w dziedzinie nauk takich jak genetyka, genetyka molekularna, farmakologia, farmakogenetyka, biochemia, epidemiologia, immunologia i in.

Główne tematy poruszane w czasopiśmie to:
- wcześniactwo
- opieka perinatalna
- noworodki z bardzo małą i ekstremalnie małą masą urodzeniową ciała (nowe trendy w leczeniu i odżywianie)
- wady wrodzone (strukturalne, metaboliczne, ośrodkowego układu nerwowego)
- problem otyłości (epidemiologia, profilaktyka, leczenie)
- psychologiczne problemy dzieci i młodzieży

Wszystkie artykuły w czasopiśmie są recenzowane przez obiektywnych ekspertów.

Czasopismo jest kwartalnikiem indeksowanym w MEDLINE/PubMed, Index Copernicus, SCOPUS, Ebsco, BioMedLib i Research Gate, znajduje się także w wykazie czasopism naukowych Ośrodka Badań Prasoznawczych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie oraz w Polskiej Bibliografii Lekarskiej GBL.

Punktacja Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego – 20 pkt (2019).

Prace publikowane są w języku polskim i angielskim, ze streszczeniami oraz słowami kluczowymi w obu językach, podobnie jak tabele i ryciny.
Procedura recenzowania artykułów nadesłanych do Medycyny Wieku Rozwojowego jest zgodna z wytycznymi Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Wytyczne MNiSW: http://www.nauka.gov.pl/.../20110216_MNISW_broszura_210x210.pdf

Formularz dla recenzentów
Arkusz recenzji